Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat formeel een controlerende functie heeft. De MR bestaat uit een ouder- en een teamgeleding, in gelijke verdeling. In ons geval zijn dat drie personen in iedere geleding. De MR is sterk betrokken bij de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het geformuleerde beleid. Beslissingen kunnen snel worden genomen zonder langdurige formele procedures.

Voorbeelden van de betrokkenheid van de MR op school zijn de medewerking bij sollicitatiegesprekken, de discussie over nieuwe lesmethodes, de goedkeuring van formatieplannen en vakantieregelingen. Tevens kan de MR inbreng hebben bij de discussie over het gebruik van ICT-middelen (computers, internet), invulling van de identiteit van de school, het zoeken naar oplossingen voor problemen zoals huisvesting en andere onderwerpen. 

Via Social Schools  zijn de leden per email te bereiken.

De Medezeggenschapsraad in 2023-2024

Voorzitter: Jacomine van der Linden 

Secretaris: Bianca Opdam 

Leden: Edgar Heijns (ouder),  Michelle Verschuren (ouder), Lenneke Braas  (team), Arie Kardol (team) ,               

               Marianne Kramers (team) 

De Schoolraad

Op de Klarinet wordt de Medezeggenschapsraad ondersteunt door de schoolraad. De schoolraad bestaat uit een aantal ouders die graag meedenken over de zaken die binnen de MR besproken worden. Zij kunnen door de MR om advies worden gevraagd. Bij een stemming kunnen zij niet meestemmen, maar wel adviseren. Veelal stromen ouders vanuit de schoolraad door naar de MR. 

Schoolraadleden:

            Bianca Opdam, Petra van Houwelingen, Rick Schuitemaker en Esther Timmers. 

           

De GMR

Op bestuursniveau (Sophiascholen) is er ook sprake van een MR. Deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft daar een controlerende taak. De GMR bestaat uit van ouders en leerkrachten van de scholen die vallen onder de stichting. Ook de GMR kent een gelijke verdeling tussen de team- en oudergeleding.