Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat formeel een controlerende functie heeft. De MR bestaat uit een ouder- en een teamgeleding, in gelijke verdeling. In ons geval zijn dat drie personen in iedere geleding. De MR is sterk betrokken bij de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het geformuleerde beleid. Beslissingen kunnen snel worden genomen zonder langdurige formele procedures.
Voorbeelden van de betrokkenheid van de MR op school zijn de medewerking bij sollicitatiegesprekken, de discussie over nieuwe lesmethodes, de goedkeuring van formatieplannen en vakantieregelingen. Tevens kan de MR inbreng hebben bij de discussie over het gebruik van ICT-middelen (computers, internet), invulling van de identiteit van de school, het zoeken naar oplossingen voor problemen zoals huisvesting en andere onderwerpen. 
Op bestuursniveau (Sophia Stichting) is er ook sprake van een MR. Deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft daar een controlerende taak. De GMR bestaat uit afgevaardigden van elke locale MR. Ook de GMR kent een gelijke verdeling tussen de team- en oudergeleding.
Via Schoudercom.nl zijn de leden per email te bereiken.
 
Medezeggenschapsraad (MR)
 
Leden namens de ouders:
                                                                              
Voorzitter: Peter Koeman                                  Esther ter Wolbeek                   Suzan van den Burg 
 
 
Leden namens het team:
                                                           
           Mireille Willod Versprille         Vera Scheepmaker       Inger van Schie     
 
 
Extra Schoolraadleden
                            
            Vanessa Buchner           
 
 

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2015-2016