Een voorwaarde voor een optimale begeleiding van uw kind is een goede communicatie tussen ouders en school. We willen laagdrempelig en makkelijk bereikbaar zijn. We maken hiervoor gebruik van een applicatie genaamd "Schoudercom" (www.deklarinet.schoudercom.nl), daarmee kunnen we alle ouders eenvoudig informeren. Ook kunnen ouders de school eenvoudig bereiken. Via de nieuwsbrief (de Notenbalk) houden we u op de hoogte van ontwikkelingen op schoolnivau. Deze verschijnt wekelijks op vrijdag. Daarnaast is de website een belangrijk middel om u te informeren. Op de website staat allerlei informatie, zoals de schoolgids, de jaarkalender, vakanties en vrije dagen. 

Geplande overlegmomenten tussen ouders en school zijn de kennismakingsgesprekken en de rapport- en of adviesgesprekken.
Als school hebben we de taak om u zo goed mogelijk te informeren. Maar als ouders heeft u ook de verantwoording om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van uw kind. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan vinden we ook dat u deze moet kunnen stellen. Dit kan altijd door na schooltijd even binnen te lopen en de leerkracht aan te spreken. Hebt u meer tijd nodig, dan is het handig om even een afspraak te maken met de leerkracht.
 

Een basisschool kan veel van haar activiteiten niet ontplooien zonder de hulp van de ouders. wij zullen daarom regelmatig een beroep op de ouders doen en wij merken ook aan ouders dat, wanneer zij ons ondersteunen, zij dit als plezierig ervaren. U maakt uw kind dan ook in de schoolsituatie mee en kan met hem of haar meepraten over de schoolse activiteiten. Ouderparticipatie helpt u ook om meer betrokken te zijn bij het schoolgebeuren en om op een ontspannen manier kennis te maken met andere ouders. Denk aan helpen bij activiteiten op school, begeleiden bij uitstapjes, mee helpen met organiseren van activiteiten van de ouderraad en meepraten over schoolbeleid in de Medezeggenschapsraad.