Organisatie

Sophia Scholen is een jonge stichting die bestaat sinds 1 januari 2018. De stichting kent echter een lange traditie van bijzonder onderwijs in de Duin- en Bollenstreek, waarbij in de loop van de jaren steeds meer samenwerking is ontstaan om elkaar te versterken in het verzorgen van toekomstgericht onderwijs.

Een grote verandering vond plaats op 27 november 1997 toen in totaal negen besturen van katholieke basisscholen, gelegen in de woonkernen Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk, Warmond, Voorhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom gingen fuseren.

Het toenmalige bestuur gaf de nieuwe stichting de naam Sophia, refererend aan twee klassieke inspiratiebronnen. Als eerste is de betekenis van de naam Sophia Grieks voor (levens)wijsheid, wat werd beschouwd als het hoogste ideaal in het leven. Sophia van Rome is een andere referentie. Volgens de legende leefde zij aan het begin van de tweede eeuw in Rome, samen met haar drie dochters Fides, Spes en Caritas welke de betekenis hebben van geloof, hoop en liefde als de drie belangrijkste christelijke deugden, die ook in ons huidige onderwijs voortleven. Sophia Scholen bewerkstelligt vanuit de katholieke en protestants christelijke tradities, een eigentijds christelijke grondhouding van waaruit alle kinderen én medewerkers zich gerespecteerd en beschermd voelen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien.

Sinds 26 april 2012 zijn ook de drie scholen van de voormalige Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout (SKOV) aangesloten. Per 1 januari 2018 is door een fusie ook de Stichting PCPO met scholen in Hillegom, Lisse, Sassenheim, Warmond, Voorhout en Noordwijk opgegaan in Sophia Scholen. Daarmee is Sophia Scholen het schoolbestuur voor alle katholieke, christelijke en interconfessionele scholen in de Duin en Bollentreek. In totaal zijn er ca. 700 medewerkers werkzaam die op 29 basisscholen het onderwijs verzorgen aan ruim 7000 leerlingen.

Sophia Scholen werkt elke dag aan een hoge onderwijskundige kwaliteit en is op innovatie gericht.
Het College van Bestuur en het centraal bureau faciliteren de scholen om dit mogelijk te maken.
De scholen zijn voor een belangrijk deel autonoom in de wijze waarop ze het onderwijs vorm en inhoud geven. Ze versterken elkaar door veel onderlinge uitwisseling en afstemming.

In het kader van de scholing en professionalisering van de medewerkers heeft Sophia Scholen haar eigen Sophia Academie, waarin alle medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen onderhouden en vergroten. Leraren en ouders weten zich vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad op schoolniveau en in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op stichtingsniveau, waarin het beleid via advies- en instemmingsrecht mede richting wordt gegeven. De Raad van Toezicht is werkgever en adviseur van het College van Bestuur en houdt tevens toezicht op de ontwikkeling van de stichting.

In het najaar van 2018 wordt een nieuw Koersplan voor de organisatie vastgesteld waarin kernwaarden en ambities voor de eerstkomende jaren worden vastgesteld.

Het College van Bestuur is trots op de wijze waarop directies, leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel zich inzetten voor de eigen school en Sophia Scholen. Ze ziet de toekomst voor het bijzonder onderwijs in de Duin- en Bollenstreek dan ook met veel vertrouwen tegemoet!

Namens het College van Bestuur,
Sylvia Spierenburg
Ronald de Groot

Meer informatie over de Sophia Stichting leest u op: www.sophiascholen.nl

De Klarinet
 
Directie, managementteam en leerkrachten
De algemene directie van de school is in handen van de directeur, Romana van der Holst.
De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat door de werkgever: Sophia Stichting wordt aangegeven. De directeur heeft geen structurele lesgevende taak.
Het managementteam bestaat uit de directeur, de intern begeleider en drie bouwcoördinatoren.
De intern begeleider coördineert alle activiteiten in het kader van de leerlingzorg. Dit is extra zorg voor de leerlingen die dat nodig hebben. Hij geeft aan de hand van het ontwikkelingsoverzicht van de leerling steun en deskundig advies aan de groepsleerkracht, het kind en de ouders. Ook onderhoudt hij contacten met meerdere hulpverlenende instanties ( zoals de schoollogopediste, schoolarts, schoolmaatschappelijk werk ).
De bouwcoördinatoren hebben een leidende en aansturende rol binnen de bouwen van de school. Zij voeren een aantal door de directie gedelegeerde taken uit en zijn beleidsmedewerkers op schoolniveau. Naast hun taak als bouwcoördinator zijn zij ook groepsleerkracht. Het managementteam is verantwoordelijk voor het vertalen van het Stichtingsbeleid naar de praktijk op “De Klarinet”. Zij overleggen in vaste regelmaat met elkaar.
De leerkrachten verzorgen de lessen op school. Zij geven vorm aan en zijn verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma in de groep. Zij informeren de ouders, de intern begeleider en de directie over de ontwikkeling van de leerlingen. Zij zorgen dat zij op de hoogte blijven van de meest recente onderwijsontwikkelingen en hebben naast hun lesgevende taak ook een aantal algemene taken.